Tüzük

MADDE 1

TOPLULUĞUN ADI

Gazi Üniversitesi Otonom Sistemler Topluluğudur. Topluluk Gazi Üniversitesi Merkez yerleşkede kuruludur.

MADDE 2

TOPLULUĞUN AMAÇLARI

1-) Ülkemiz ve dünya için teknolojik gelişimi ilke edinmiş, mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine elektro-teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunmak,

2-) Yapay zekâ, görüntü işleme, robotik ve derin öğrenme gibi teknolojinin dünya çapında uç noktalarını oluşturan bu alanlara ilgi duyan üniversitemiz öğrencilerinin aklındaki soruları cevaplamak, dünyada hızla gelişen bu teknolojiler için ülkemizde farkındalık ve bilgi birikimini arttırmak; savunma sanayii, bilişim sektörü ve akademik çevrelerce bu alana ilgi duyan ve bahsi geçen konular hakkında çalışma yürüten kişileri ve ekipleri bir araya getirerek bilgi paylaşım ortamı oluşturmak; profesyonel bakış açısını ve öğrenci bakış açısını, tecrübe ve isteği bir araya getirmek,

3-)Bilgisayar Mühendisliği alanında akademik çalışmaların, sektörel faaliyetlerin araştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak;4-)Bilgisayar Mühendisliği okuyan ve bu alanda çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin staj yapmalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,5-) Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü denetimi altında, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki ve akademik faaliyetlerine yardımcı olmak, onlara rehberlik etmek, üyelerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayıp, düzenlenecek panel ve konferanslarla okulumuza olan ilgiyi arttırmak, okulumuzu iş dünyasına daha iyi tanıtmak ve üyelerimiz ile diğer öğrenci arkadaşlarımızı iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmektir.

MADDE 3

TOPLULUK FAALİYETLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1) Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yürüten üniversitelerle, yapılacak faaliyetlerin konusu ile ilgili kurumlarla birlikte kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, çalıştay, vb. etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak;

2) Ülkemiz de ve yurt dışında uygulanmakta olan bilişim eğitim programlarını incelemek, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde benzer eğitimlerin ülkemizde geliştirilmesi ve başlatılması çalışmalarına iştirak etmek;

3) Ülkemizde ve yurt dışında devam etmekte olan gömülü sistemler, otonom sistemler, makine öğrenmesi yapay zekâ alanında yapılan projeleri incelemek, bu alandaki yarışmalara katılmak;

4) Ülkemizde ve yurt dışında devam etmekte olan gömülü sistemler, otonom sistemler, makine öğrenmesi yapay zekâ alanında yapılın yarışmalarda üniversitemizi temsil etmek;5) Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak, mesleğin zararına yönelik faaliyetleri önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak

6)Üyelerin bilgi birikimini arttırmak amacıyla bilgisayar mühendisliği alanında teknik amaçlı geziler düzenlemektir.

MADDE 4

DAYANAK

Bu Tüzük, 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca ve 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 5

KAPSAM

Otonom Sistemler Topluluğu “Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.

MADDE 6

TANIMLAR

a)Üniversite: Gazi Üniversitesini

b)Rektörlük: Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü

c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

d) Yönetim Kurulu: Otonom Sistemler Topluluğu Yönetim Kurulunu,

e) Denetleme Kurulu: Otonom Sistemler Topluluğu Denetleme Kurulunu,

f) Öğrenci Topluluğu: Otonom Sistemler Topluluğunu,

g) Akademik Danışma: Otonom Sistemler Topluluğu Akademik Danışmanını, ifade eder.

MADDE 7

AKADEMİK DANIŞMAN

Otonom Sistemler Topluluğu Akademik Danışmanı Fecir Duran’dır.

(1) Topluluklar, kuruluş aşamasında, kendilerine bir akademik danışman belirlemek zorundadırlar.

(2) Akademik danışman, Gazi Üniversitesi’nin kadrolu tercihen doktorasını tamamlamış öğretim elemanları arasından belirlenir.

(3) Topluluğun akademik danışmanlığından çeşitli nedenlerle ayrılan/ayrılmak isteyen öğretim elemanının, yazılı olarak SKS Dairesi Başkanlığına başvurması gerekir. Topluluk tarafından en geç 15 gün içinde yeni akademik danışman belirlenerek bilgileri SKS Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bir topluluk akademik danışmansız kalır ve yeni danışman atanamazsa, etkinliklerini devam ettiremez.

(4) Topluluklar, her türlü etkinlikleri için öncelikle akademik danışmanın onayını almak zorundadırlar. Her türlü etkinlik, akademik danışmanın bilgisi, gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülür.

(5) Toplulukların, Şehir içi ve şehir dışı etkinlikleri için Üniversiteden araç talep edildiğinde akademik danışman veya yazılı olarak yetki vereceği öğretim elemanı etkinliğin “kafile başkanı” olarak araçta yer almak zorundadır.

MADDE 8

TOPLULUK YÖNETİM ORGANLARI

a)Topluluk Genel Kurulu

(1) Topluluğun en yetkili karar organı olup, topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Yılda en az iki kez toplanır. Her üye yapılan Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Akademik danışman gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu toplantısına gözlemci sıfatıyla katılabilir. Genel kurul, varsa yönetim kurulu başkanı tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve iki yazmanın seçilmesiyle çalışmalarına başlar. Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır. Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Genel Kurulda alınan kararların akademik danışmanın onayını alması gerekir.

(3) Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun önerisiyle veya üyelerin en az 1/3’ünün isteğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı, en geç bir hafta öncesinden üyelere yazılı olarak duyurulur.

(4) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

A. Her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç dört hafta içerisinde toplanarak Yönetim Kurulunu ve yedek üyeleri seçmek,

b. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan etkinlik programını ve etkinlik raporunu görüşerek karara bağlamak.

b)Topluluk Yönetim Kurulu

(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yapılacak seçimler sonucu belirlenecek on bir asil ve dört yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında başkan ve başkan yardımcısını seçer. Yönetim Kuruluna seçilebilmek için topluluğa üye olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir. Yönetim kurulu seçimi için önce adaylar belirlenir, daha sonra her genel kurul üyesi belirlenen sayıdaki asil yönetim kurulu üyesinin adlarını ve soyadlarını yazdığı mühürlü oy pusulasını sandığa atarak gizli oy kullanır. Oyların tasnifi alenidir. En çok oy alan adaydan başlayarak belirlenen sayıdaki asil üye, daha sonra ise yedek üye tespit edilir. Eğer yedek üyelerin tamamlanması için yeterli aday mevcut değil ise eksik kalan yedek üyeler için aynı seçim süreci tekrar edilir.

Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Bu süre sona erdiğinde yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Bir başkan yönetim kuruluna en fazla iki yıl başkanlık yapabilir. Başkanın görevini erken bırakması veya herhangi bir sebepten dolayı görevinden ayrılması durumunda 15 günlük süreçte yönetim kurulu toplantısı yapılarak topluluk başkanı seçilir. Seçim yapılana kadar başkan yardımcısı topluluğa başkanlık eder. Bir öğrenci bir topluluğun yönetim kurulunda en fazla eğitim-öğretim gördüğü akademik birimin minimum süresi kadar görev alabilir. Öğrenim süresi akademik birimin minimum süresinden fazla süren öğrenciler, bu duruma göre sadece topluluk üyesi olarak görevlerine devam edebilirler. Mezun olmuş ya da herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılmak durumunda kalan bir öğrencinin yerine Yönetim Kurulu yedek üyeyi göreve çağırır. Yeni oluşan Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yapar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

(4) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

a. Yönetim Kurulu: 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Birinci Sınıf Temsilcisi, 1 Teknik Yazışmalar Sorumlusu, 1 Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu, 1 Video Çekim Sorumlusu, 1 Adres Güncelleme ve Mezun İzleme Sorumlusu, 1 Staj ve E-Dergi Sorumlusu, 1 Olağan Öğrenci Kongresi Tertip ve Arşiv Sorumlusu, 2 Kurumlar Arası Proje ve Koordinasyon Sorumlusu’ndan oluşur.

b. Yönetim Kurulu, başkanın sorumluluğunda ve akademik danışmanın gözetiminde etkinliklerini yürütür.

c. Yasal düzenlemelerde ve topluluk yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

ç. Genel Kurul toplantılarının duyurulması ve düzenlenmesinde görev alır.

d. Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarma işlemlerini yürütür ve güncellenmiş üye listelerini SKS Dairesi Başkanlığına bildirir.

e. Akademik danışmanın onayı ile topluluk etkinliklerinin düzenlenmesinde gerekli izinleri alır. Gerekli izinleri almadığı halde, etkinlik düzenleyen ve/veya etkinlik duyurusu yapan topluluğun etkinlikleri SKS Dairesi Başkanlığı tarafından sona erdirilir.

f. Her eğitim-öğretim yılının sonunda topluluğun yıllık etkinlik raporunu bir ay içinde hazırlayarak, akademik danışmanın onayıyla Genel Kurula ve SKS Dairesi Başkanlığına yazılı olarak sunmak zorundadır. Bu koşulları yerine getirmeyen topluluğun etkinliklerine SKS Dairesi Başkanlığı tarafından son verilir.

g. Yönetim Kurulu, kararları karar defterine kaydedilir. Karar defterine işlenmeyen kararların geçerliliği yoktur.

ğ. Yönetim Kurulu, topluluk komisyonunca verilen yetki doğrultusunda öğrenci toplulukları web sayfasını güncellemekle yükümlüdür.

MADDE 9

OTONOM SİSTEMLER TOPLULUĞU ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

(1) Gazi Üniversitesine kayıtlı her öğrenci, topluluklara üye olabilir. Üye olma koşullarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü, topluluk yönetim kurulu kararıyla ve üye kayıt defterine işlenmesiyle kesinleşir.

(2) Gazi Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci, birden fazla topluluğa üye olabilir ancak, birden fazla topluluğun yönetim kurulunda yer alamaz.

(3) Topluluk yönetim kurulunda görev alan öğrencinin mezun olması, öğrencilik hakkının sona ermesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya başka nedenlerle ayrılmak durumunda kalması halinde, topluluk yönetim kurulu tarafından, yerine, ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı kalmak üzere yedek üye görevlendirilir.

(4) Topluluk üyesi öğrenci, istediği zaman, topluluk yönetim kuruluna vereceği bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılan bir öğrenci, üye olma koşulunu taşıması durumunda yeniden topluluk üyesi olabilir.

(5) Topluluğun amaçları dışında ve yönergeye aykırı etkinlikte bulunan üyeler, akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.